HÍRLEVÉL

Itt tud feliratkozni hírlevelünkre, hogy tájékoztatást kapjon a Regulus Art új kiadványairól!

Eddig megjelent könyvek

Valentin Tomberg: Az alapkő-meditációval kapcsolatos tanulmányok

Teljes Ár: 2.500- Ft

Kedvezményes ár: 2.500- Ft

Terjedelem: 98 oldal

Kötés: puha kötés

Highslide JS

Rudolf Steiner életműve a Második Eljövetelhez kapcsolódó „keresztelő eseményben” érte el csúcspontját, mely a Szeretet Alapkövében fejeződik ki és az Alapkő-meditáció szavai ruházzák fel. Valentin Tomberg, miután 1932-ben szellemi ébredése végbement, belépett Krisztus Második Eljövetelének Misztériumába. Az Alapkő-meditációval kapcsolatos tanulmányok című művet, melyet a világtörténelem kritikus éveiben adtak ki (1936-1939), csupán néhány évvel írta szellemi ébredése után. A tanulmányok azzal hatolnak bele Krisztus Második Eljövetelének Misztériumába, hogy belülről engednek hozzáférést az olvasó számára az Alapkő-meditációhoz, melyet Krisztus adott az emberiség számára Rudolf Steineren keresztül. Ezeknek a tanulmányoknak minden egyes mondata - mely a Valentin Tombergben végbement élő tapasztalásból született - az emberiség korunkbeli, Krisztuson keresztüli szellemi ébredésének fenséges misztériumába vezeti az olvasót.

A megvilágosodás kézikönyveként értelmezve, mellyel meditatívan dolgozhatunk újra és újra, ez a mű az emberiség szellemi irodalmának egyik legnagyobb kincse - egy felbecsülhetetlen ékkő minden szellemi útkereső számára korunkban.

Rudolf Steiner: Beavatás tudomány és csillagmegismerés

Teljes Ár: 3.100- Ft

Kedvezményes ár --

Terjedelem: 164 oldal

Kötés: kemény kötés

Highslide JS

"... Ha feltekintünk a csillagokra, olyan erők jeleit csodáljuk meg, amelyek mindennapi tevékenységünkben hatnak reánk. A csillagokra csakis az tud helyesen feltekinteni, aki tudja, hogy a térből ránk ragyogó csillagokban voltaképpen csak a bennünk élő világmindenség, a legáltalánosabb szellemi történés írásjeleit kell látnunk, és mi ezeknek a képmásai vagyunk.
A régebbi emberiségnek atavisztikus-ösztönös szellemi látó erejéből még volt szemlélete mindezekről, de ez lassanként elhamvadt. Az ember nem is válhatott volna szabaddá, ha a régi látását megtartotta volna. Ez elsötétült az emberben. Belépett viszont a földi életbe a Golgotai Misztérium. A Nap népességének magasztos lénye nem hozhatta el ugyan az embereknek azonnal a csillagvilágok történésének tudatát, de elhozta azt az erőt, hogy ezt a tudatot lassanként megszerezze magának.”
Rudolf Steiner 1923. szeptember 2.

Rudolf Steiner: Szellemi lények az emberben

Teljes Ár: 3.450- Ft

Kedvezményes ár --

Terjedelem: 212 oldal

Kötés: kemény kötés

Highslide JS

"... Nem értjük meg az emberi életet, ha nem tudjuk, hogy ezek a magasabb világokban élő lények tevékenyen részt vesznek az emberi életben. Az emberi testben sok minden megy végbe, aminek az ember nem ura, amire az emberi énnek nincs befolyása, hanem a magasabb világok lényeinek a cselekedete, hatása, megnyilvánulása következtében jön létre. Ezekről a dolgokról akarunk ma beszélni.” (1908. jan. 6.)
"... A kereszténységben az összes különböző istenalak egybefolyt Krisztus Jézus egyetlen élő alakjában. Az emberiségnek ehhez egy nagy, hatalmas elmélyülésre volt szüksége, olyan elmélyülésre, amely képessé tette, hogy ne csak a tér eleven formájára gondoljon, ahogy ez a görög szobrászatban kifejezésre jut, hanem fel tudjon emelkedni ahhoz a gondolathoz, hogy a belsőt külsőleg szemlélje, és ahhoz a hithez, hogy az örökkévalóság egy történelmi alakban valóban időben és térben élt a Földön. Ez a kereszténység lényege. Ez az eszme jelentette azt a nagy előrelépést, amelyet az emberiség a Földön meg tudott tenni.” (1908. máj. 13.)
Rudolf Steiner

Rudolf Steiner: Szellemi lények az égitesteken és a természet világában

Teljes Ár: 3.100- Ft

Kedvezményes ár --

Terjedelem: 231 oldal

Kötés: kemény kötés

Highslide JS

A 7. előadás rövid tartalma:.....Szellemi lények, a szeráfoktól a bölcsesség szellemekig uralják a Nap és az állócsillagok fejlődését. A formaszellemekig tart a bolygók befolyásszférája. Az arkangyalokéig a Holdé. – Az asztráltest hatja át az agyat és a lépet, az étertest a májat, az én a vérrendszert. A holdak a bolygórendszer holttestei, a bolygók az élő fizikai test, mint az állatok a Földön. A Nap okkult szemléletben olyan, mint a növények éterteste: benne van a bolygórendszer éterteste, amely annak legkülső széléig nyúlik. A bolygók szellemi lényeinek asztrálteste is van. – A luciferi lények ártalmas erőit összegyűjti az üstökös, amely többnyire újra létrejön a bolygórendszerbe való belépéskor, és azután ismét megszűnik, amikor a tér dimenzióin kívülre kerül. Az üstökösökben a szeráfok és kerubok működnek. ...a könyv lebilincselően adja át a szellemi világok lényeinek rendszerét, életét és viszonyát az emberi birodalomhoz.

Rudolf Steiner: Okkult történelem

Teljes Ár: 2.650- Ft

Kedvezményes ár --

Terjedelem: 117 oldal

Kötés: kemény, cérna kötés

Highslide JS

Az emberi történelem alakulása mögött évezredek óta szellemi lények, szellemi individualitások állnak.
A tartalomból: Jeanne d’Arc. Scotus Erigena. Gilgames és Enkidu. Az inkarnáció beállítottságának módosítása az ember szellemi erőinek fejlődése által. Arisztotelész. Az ősnyelv. A babilóniaiak küldetése. A káldeus misztérium. Julianus Apostata. Az atlantiszi katasztrófa és az 1250-es év impulzusa. Emelkedő és hanyatló ciklusok az emberiség történelmében. Kopernikusz. A babiloni kultúra. A görögök művészete, filozófiája és népjellege. Novalis egyénisége.
"... Amiről szeretném, ha fogalmat alkotnának, az az, hogy az emberiség egész történelmi folyamatában a kükönböző évezredeken át, egészen napjainkig, minden emberi ténykedés és történés mögött szellemi lények, szellemi individualitások állnak, mint irányítók, mint vezetők, és hogy a történelmi folyamatok legnagyobb és legfontosabb tényeinél ez vagy az az ember a maga egész lelkével, egész lényével mennyire csak eszköze a mögötte álló tervező, működő individualitásoknak. El kell sajátítanunk néhány olyan fogalmat, amellyel a mindennapi életben nem rendelkezünk, ha bele akarunk látni azokba a sajátos, titokzatos összefüggésekbe, amelyek a korábbi és későbbi történelmi események között fennállnak."
Rudolf Steiner 1910. december 27.

Robert Powell: A Legszentebb Trinoszófia

Teljes Ár: 2.400- Ft

Kedvezményes ár --

Terjedelem: 158 oldal

Kötés: puha kötés

Highslide JS

Robert Powell csodálatosan elkalauzol bennünket a Szófia körül kialakult nézeteken keresztül. Az isteni femintiást vizsgálja meg, melyet régen elfeledtünk, illetve sokak számára nem is ismert. Fontos felismernünk, hogy szükségszerű megérteni az isteni feminitást, és ennek segítségével újra tiszteletteljes és kiegyensúlyozott kapcsolatot felépíteni a teremtéssel, az élettel. Szófia tisztelete mély szociális változásokhoz fog vezetni. Az a dimenzió, melyet Szófia nyújt, egy élő kozmológiát fog biztosítani bővülő, kiszélesedő emberi életünkben. (Carol E. Parrish-Harra könyvhöz írt előszavából)

Robert Powell: A Szófia-tanítások

Teljes Ár: 2.500- Ft

Kedvezményes ár --

Terjedelem: 158 oldal

Kötés: puha kötés

Highslide JS

A Szófia-tanításokban Robert Powell bemutatja a kereszténység szívén átfolyó bölcsességáram titkát: a női princípiumot, melyet a görögök Sophia-ként, vagy az Isteni Bölcsességként ismertek. Ez a szent megtestesülés - akit az Ótestamentumban az első, Istentől való lényként neveznek meg - vigasztalja és vezeti az igazságkeresőket minden korban és kultúrában, beleértve a sajátunkat is. Dr.Powell megvizsgálja a kereszténység misztikus múltjából származó felbecsülhetetlen kincsestár csodáit és tanításait, a görög filozófusokat, Salamon királyt, Hildegard von Bingen kozmikus látomásait, a Guadalupe-i Mi Asszonyunkat, és Szófia kapcsolatát Máriához, Jézus Krisztus anyjához.

Robert Powell: Mária Magdolna misztériuma, életrajza és sorsa

Teljes Ár: 2.100- Ft

Kedvezményes ár --

Terjedelem: 120 oldal

Kötés: puha kötés

Highslide JS

Az elmúlt negyven év alatt, és különösen amióta megjelent Dan Brown Da Vinci Kód című könyve, a Mária Magdolna életével és identitásával kapcsolatos érdeklődés és zűrzavar megnövekedett, miközben az Újtestamentum kutatói sokszor még hozzá is tesznek a zűrzavarhoz. Ki valójában Mária Magdolna? Mit kellene gondolnunk róla? Mi volt az ő küldetése? Mi volt az ő kapcsolata Jézus Krisztushoz?
Ebben a rövid, érthető és meggyőző könyvben Robert Powell áthatol a torzítások és divathóbortok halmazán, és feltárja az igazi Mária Magdolnát, alapvetően Anna Katherina Emmerich (1774-1824) német apáca és misztikus látomásainak, illetve művének segítségével. Anna Katherina Emmerich Beethoven és Goethe kortársa volt, ahogy Clemens Brentano is, aki közeli barátjává és írnokává vált. Emmerich testvér harmincnyolc éves korában kapta meg a stigmákat. Ezután még tizenkét évet élt, anélkül, hogy szilárd ételt evett volna, csak az Oltáriszentséget vette magához naponta. Ezidő alatt, Emmerich testvér lediktálta Jézus Krisztus küldetésének figyelemre méltó részleteit. Látomásain keresztül, leírta Mária Magdolna életét, és az ő kapcsolatát testvéreivel, Lázárral és Mártával. Míg Lázár és Márta szellemi életet élt, és felismerték Jézus Krisztust mint a Messiást, Mária szélsőséges életet élt. Ennek ellenére, Mária Magdolna meghallotta Jézus erővel teli szavainak hívását, és végül csatlakozott a Szűz Mária körül lévő asszonyok köréhez, ami felkészítette őt a nagy eseményre, az üres sír felfedezésére a Feltámadás reggelén.
Emmerich nővér figyelemre méltó meglátása – melyet Rudolf Steiner szellemi kutatása is támogat – a feltámasztott Lázár és „a tanítvány, akit az Úr szeretett” közötti kapcsolatot helyezi a középpontba.

Robert Powell, Kevin Dann: Az asztrológiai forradalom
(A csillagok tudományának, mint a reinkarnáció és a karma tudományának feltárása)

Teljes Ár: 4.250- Ft

Kedvezményes ár (-25%): 3.190- Ft

Terjedelem: 264 oldal

Kötés: puha fedél, ragasztott, cérnafűzött

Highslide JS

Az asztrológiai forradalom új távlatokat keres a csillagok és az emberi sors kapcsolatának misztériumában. Mind az asztrológiai reinkarnáció, mind pedig a csillagászat/asztrológia területén tett több évtizedes kutatómunkára alapozva, a szerzők arra invitálják az olvasót, hogy vizsgálják meg a tropikus zodiákust, a modern asztrológia alapját. Mivel az eredetileg egy naptár volt, kiderül, hogy az a tény, hogy Nyugaton az asztrológusok kilencvennyolc százaléka tropikus zodiákust használ, azt jelenti, hogy ma a kortárs nyugati asztrológia nem tükrözi a bolygók tényleges helyzetét a csillagos ég háttere előtt, és így többé nem foglalja magába a csillagok valóságát.
A csillagok valós tudománya azt feltételezi, hogy elismerjük a sziderikus zodiákust - a babiloniak, egyiptomiak, görögök, rómaiak és hinduk eredeti zodiákusát, azt, melyet a védikus asztrológusok ma is használnak. Az asztrológiának ez a formája helyreállítja és folytatja azt az asztrológiát, melyet a három bölcs gyakorolt, akik a csillagok támogatásával vándoroltak Betlehembe kétezer évvel ezelőtt.

Rudolf Steiner: Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban
(Állatöv, planéták és kozmosz)

Teljes Ár: 3.100- Ft

Kedvezményes ár (-25%): 2.325- Ft

Terjedelem: 146 oldal

Kötés: keménytáblás kötés, cérnafűzött

Highslide JS

GA 110: 10 előadás, Düsseldorf, 1909. április 12-18.

"Ez az előadássorozat a szellemi világ magas régióiba vezet bennünket. Földi lakóhelyünkről nemcsak a kozmosz fizikai térségeibe vezet el, hanem felemel a szellemi világokba is, amelyekből a fizikai világ keletkezett. De éppen egy ilyen előadássorozat mutatja majd meg, hogy alapjában véve minden tudás és bölcsesség célja a legnagyobb rejtély, az ember rejtélyének megoldása. Hogy ezt megtehessük, igen távoli dolgokkal kell foglalkoznunk…"

Rudolf Steiner
1909. április 12.

Rudolf Steiner: Az egyes természettudományos területek viszonya a csillagászathoz
(Kozmológia és embertan)

Teljes Ár: 3.980- Ft

Kedvezményes ár (-25%): 2.985- Ft

Terjedelem: 262 oldal

Kötés: keménytáblás kötés, cérnafűzött

Highslide JS

GA 323: 18 előadás, Stuttgart, 1921. január 1-18.

E könyvvel közreadjuk Rudolf Steiner legterjedelmesebb és egyúttal tartalmilag legátfogóbb természettudományos kurzusát, amelyet a Waldorf-iskola tanárainak tartott. A nagy tanító semmilyen egyéb előadássorozatban nem adott meg ennyi alapvető módszertani szempontot és egyes tudományokat összekötő szálakat, mint éppen ezen az "asztronómiai tanfolyamon", amelyet már mindjárt az elején kifejezetten ezzel a címmel vezetett be: "Az egyes természettudományos területek viszonya az asztronómiához". A természettudósok, orvosok, matematikusok és csillagászok előtt olyan utakat mutat fel, amelyeken szakterületük elkülönültségét leküzdhetik; egyidejűleg a szakemberek, mindenki a maga területén, a legjelentősebb útmutatásokat kapják ahhoz, hogy szakterületüket átformálják egy szellemhordozó tudomány értelmében.
(Részlet Elisabeth Vreede könyvhöz írt előszavából.)

Robert Powell - Kevin Dann: Krisztus és a maja naptár

Teljes Ár: 3.450- Ft

Kedvezményes ár (-50%): 1.725- Ft

Terjedelem: 296 oldal

Kötés: puha fedél, ragasztott, cérnafűzött

Highslide JS

Jelentős vita bontakozott ki a maja naptár és "2012" rejtélyének megfejtése körül. A szerzők úgy közelítik meg 2012 jelentőségét, hogy mind a történelmi, mind a mai kulturális történéseknek szellemi szempontok előtérbe helyezésével próbálnak a mélyére hatolni. A Jelenések Könyvéből és Rudolf Steiner Apokalipszisre vonatkozó útmutatásaiból kiindulva egy új kép alakulhat ki bennünk, melynek segítségével megérthetjük a maja naptár utolsó dátumát.
1919-ben Steiner a következőt jegyezte meg: "Ahrimán gondosan eltervezi a céljait előre;...[ő] megtalálja azt a fontos eszközt, amellyel előkészítheti inkarnációját. Az ő inkarnációja kétségkívül eljön, és a tisztánlátás hiánya lehetővé teszi számára a győzedelmes előkészületet."
A könyv alcíme - "2012 és az Antikrisztus eljövetele" - is Ahrimán ezen inkarnációjára utal.
Steiner leszűkítette Ahrimán inkarnációjának lehetséges idejét, mondván, hogy ez a harmadik évezred elején fog bekövetkezni. Más megjegyzései világossá tették, hogy ez az inkarnáció Amerikában fog megtörténni. A Krisztus és a maja naptár szintén felfedi a mexikói misztériumok jelentőségét és új kutatásokat mutat be, hogy segítse az olvasót eligazodni a jelenleg küszöbön álló apokaliptikus események forgatókönyvét illetően..
Ki kell hangsúlyozni, hogy a könyv nem csak 2012-ről szól, hanem időtlen abban az értelemben, hogy feltárja főbb vonalakban a Krisztussal szembenálló lények - főképpen Lucifer és Ahrimán - jelenlétét a különböző korszakokban és kultúrákban.

Robert Powell: A zodiákus története

Teljes Ár: 3.590- Ft

Kedvezményes ár (-25%): 2.695- Ft

Terjedelem: 232 oldal

Kötés: keménytáblás kötés, cérnafűzött

Highslide JS

Ez a mű Robert Powell Ph.D. doktori disszertációjának (mely először 2004-ben került bemutatásra) könyv formába átdolgozott és kibővített változata. Harminc éves kutatómunka eredményeképpen született, és nem csupán kutatóknak, asztrológusoknak és történészeknek, hanem általános érdeklődésű és tájékozottságú olvasóknak is igen sokatmondó olvasmányul szolgál. A legtisztább és legátfogóbb tanulmányról van szó, mely valaha a zodiákus történetéről megjelent.
Robert Powell amellett, hogy a sziderikus zodiákust visszahelyezi az azt megillető helyére, illetve eredetét visszavezeti a babiloni civilizációhoz, az i.e. ötödik századba, a "zodiákus kérdés"-re, vagyis a sziderikus vs tropikus zodiákus kérdéskörére is rávilágít.
Ez a rendkívül gondos kutatómunka tartalmaz fejezeteket az egyiptomi dekánokról és a hindu nakshatrákról is, bemutatva ezeknek a sziderikus felosztásoknak a kapcsolatát az eredeti babiloni zodiákussal. A műben tisztázásra kerülnek olyan alapfogalmak, mint például a precesszió vagy az apszisvonal mozgásának lényege, hozzásegítve ezzel az olvasót más asztronómiai-asztrológiai jellegű művek megértéséhez is. A könyv mellékletében szereplő babiloni csillagkatalógus nem csak az ősi asztronómia történészeinek, hanem mindenkinek hasznára válhat, aki az ősi asztrometria kérdéseit kutatja.
"Egy ilyen történet rést fog betölteni az irodalomban" Professzor Otto Neugebauer (Brown University)

Tervezett és előkészület alatt álló könyvek

Megköszönnénk Önnek, ha a regulusart@hotmail.com címre visszajelzést küldene, amennyiben az alábbi könyvek közül valamelyikre - előreláthatólag - igényt tart, természetesen mindenféle vásárlási kötelezettség nélkül. Ez megkönnyítené a nyomtatott példányszám meghatározását számunkra. Semmilyen levelezési listára nem kerül fel ez által, könyvmegjelenésről csak akkor értesítjük, amennyiben ezt az igényét levelében jelzi.

Robert Powell: Éliás újra eljön

(Korunk prófétájáról - A reinkarnáció tudományos megközelítése)

Highslide JS
ELŐKÉSZÜLETBEN! Robert Powell: Éliás újra eljön

Rudolf Steiner 1909-ben tárta fel először Éliás próféta reinkarnációs életeinek "füzérét" Keresztelő János, Rafael és Novalis személyében. Ez a "karma-feltárás" világtörténelmi esemény volt, és ez a könyv a szellemi közlés száz éves évfordulóján (a könyv 2009-ben jelent meg először angol nyelven) újra előveszi ezt a témát. A mű célja az, hogy a karmakutatáshoz az asztroszófia tudományával járuljon hozzá (a reinkarnáció asztrológiai törvényszerűségein keresztül), és ezzel egyúttal egy "új csillagbölcsesség" mint "karmatudomány" alapköveit is letegye.
Rudolf Steiner az Éliás-János-Rafael-Novalis individualitásról, mint "sugárzó hírnök"-ről beszélt, aki a huszadik század végén - huszonegyedik század elején, a nagy szellemi krízis idején segíteni fogja az emberiséget, hogy a szellemi fejlődés újabb lépését megtehesse. Steiner közlése értelmében a mű rendkívül időszerűnek tekinthető.
Mindemellett ez a könyv Éliás próféta inkarnációinak asztrológiai-asztroszófiai jellegű vizsgálatával tudományos megközelítést nyújt nemcsak Éliás próféta inkarnációinak, hanem az általános emberi sors misztériumainak mélyreható megértéséhez is.

Robert Powell: Hermetikus asztrológia

(Út egy új Csillagbölcsesség felé)

I. kötet: Asztrológia és reinkarnáció

Highslide JS
ELŐKÉSZÜLETBEN! Robert Powell: I. kötet: Asztrológia és reinkarnáció

A Hermetikus asztrológia új megközelítést alakít ki az asztrológiához, ugyanakkor tudományos alapot szolgáltat a csillagok ősi tudományához. Ennek az új alapnak a megteremtése az asztrológiában a reinkarnáció és a karma (sors) kutatásán keresztül vált lehetségessé.
Ez a kötet elsődlegesen a reinkarnáció misztériumára koncentrál az asztrológia fényében. Számos reinkarnáció példát tartalmaz, melyek tanulmányozása feltárja a reinkarnáció bizonyos asztrológiai (szabályainak) a létezését. E (szabályok) alapján egyértelmű, hogy az ősi sziderikus zodiákus az autentikus asztrológiai zodiákus, és a bolygók heliocentrikus mozgása nagy asztrológiai jelentőséggel bír. Az egész munka a csillagok ősi hermetikus misztérium-bölcsességéhez kapcsolódik - illetve ahhoz szándékozik hozzájárulni -, mely az egyiptomi bölcs, Hermész Triszmegisztosz () eredeti asztrológiai kinyilatkoztatásaiból ered.

Robert Powell: Hermetikus asztrológia

(Út egy új Csillagbölcsesség felé)

II. kötet: Asztrológiai biográfia

Highslide JS
ELŐKÉSZÜLETBEN! Robert Powell: II. kötet: Asztrológiai biográfia

A Hermetikus asztrológia új megközelítést alakít ki az asztrológiához, ugyanakkor tudományos alapot szolgáltat a csillagok ősi tudományához. Ennek az új alapnak a megteremtése az asztrológiában a reinkarnáció és a karma (sors) kutatásán keresztül vált lehetségessé.
A II. kötet karmikus kapcsolatokkal foglalkozik, és a sorsnak az élet hét éves periódusain keresztüli kibontakozásával. A hét éves ritmus az alapja az ember asztrológiai biográfiájának, melyet tanulmányozhatunk a Nap, a Hold és a bolygók sziderikus zodiákuson keresztüli mozgásával összefüggésben, mely a fogantatás és a születés közötti időszakban történik.
Az asztrológiai biográfia a sors egy tudománya, mely (Hermész szabályát) használja fel a fogantatás idejének meghatározására. Az egész munka a csillagok ősi hermetikus misztérium-bölcsességéhez kapcsolódik - illetve ahhoz szándékozik hozzájárulni -, mely az egyiptomi bölcs, Hermész Triszmegisztosz ((Háromszor Legnagyobb Hermész)) eredeti asztrológiai kinyilatkoztatásaiból ered.

Robert Powell: Keresztény hermetikus asztrológia

(A bölcsek csillaga és Krisztus élete)

Highslide JS
ELŐKÉSZÜLETBEN! Robert Powell: Keresztény hermetikus asztrológia

Ki volt a három bölcs ember, és mi volt a "bölcsek csillaga", mely elvezette őket Bethlehembe?
A Keresztény hermetikus asztrológia - dialógus formát felhasználva - megvizsgálja ezeket a kérdéseket és a "csillagbölcsesség" bevezetésének az alapját. A Nap templomában, ahol Hermész, az egyiptomi bölcs összeül három tanítványával, Tattal, Aszklépiosszal, és Ammon királlyal, ezek a megbeszélések Krisztus útjára fókuszálnak, mely a Golgotai Misztériumban kulminált..
Hogyan olvasták a bölcs emberek a "csillagok titkos üzenetét"? Rudolf Steiner és Anna Katharina Emmerick útmutatásai mentén, saját független kutatása és figyelmes tanulmányai segítségével Robert Powell megírt egy könyvet, mellyel hozzá kíván járulni a "bölcsek mai útjához", mely a csillagok keresztény bölcsességéhez vezet.

Rudolf Steiner: A szellemtudomány válaszai a lét nagy kérdéseire
Rudolf Steiner: A negyedik dimenzió
Rudolf Steiner: A karma megnyilvánulásai
Ehrenfried Pfeiffer: Szív-előadások

Minden jog fenntartva © Regulus Art Kft.